Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση για σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρού κόστους


Παράταση του χρόνου υλοποίησης εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων μικρού κόστους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέχρι και 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, δίνεται με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η απόφαση με αριθμό 13560 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2784/Β/2-12-2011 τροποποιεί προηγούμενη και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ 7931/10−6−2009, (ΦΕΚ 1250/B/2009), που αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για το «Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο την βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων», δηλαδή για τα λεγόμενα και ως μικρά σχέδια βελτίωσης των αιγοπροβατοτρόφων.
Ειδικότερα, τροποποιεί την υπουργική απόφαση ως εξής: Αντικαθιστά την παράγραφο 6.7 του άρθρου 15 της ΥΑ 7931 με το εξής κείμενο: «Χορήγηση παράτασης του χρόνου υλοποίησης μέχρι και 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου». Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΑ 7931.