Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων συγκοµιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου


Μέχρι την 15η Ιανουαρίου παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων συγκοµιδής για τις οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου περιόδου 2012-2013.
Επισημαίνεται ότι η δήλωση συγκοµιδής, για τις οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου είναι υποχρεωτική για αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις άνω του ενός στρέµµατος, ενώ είναι επίσης απαραίτητη προκειµένου οι αµπελουργοί να συµµετέχουν σε προγράµµατα σχετικά µε την αµπελοκαλλιέργεια.