Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Νέα παράταση για εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών


Μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2013 δίνεται προθεσμία για την εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται σχετικά στη χώρα μας.
Η νέα προθεσμία δίνεται με την με αριθμό 1946/131211/28.12.12 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3484/Β/31.12.2013, η οποία τροποποιεί την προηγούμενη αντίστοιχη ΚΥΑ με αριθμό 230/20798/21.2.2012.

Η παράταση για εγγραφή στο σχετικό μητρώο κατέστη αναγκαία λόγω αλλαγών που σχεδιάζονται για το νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να αναμορφωθεί η ψηφιακή αυτή υπηρεσία.
Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών θα αναρτηθεί πλήρης ενημέρωση για τις προαναφερόμενες αλλαγές, ενώ θα υπάρξει και συνέχιση των εγγραφών στο ενιαίο μητρώο με βάση τις νέες απαιτήσεις.
Η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών απορρέει από το νόμο 3955/20.4.2011 (ΦΕΚ Α' 89). Κύριος σκοπός του είναι η εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα συναλλαγών, γεγονός που εναρμονίζεται απόλυτα με την γενική - εθνική και κοινοτική - τάση για την διαφάνεια,  την πιστοποίηση και την αξιολόγηση των εμπλεκομένων στη διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα.