Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Καθορίστηκαν οι όροι των αδειών διανομής θερμικής ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις


Σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος καθορίζει, αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τους ειδικότερους όρους της άδειας διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας.
Πρόκειται για την με αριθμό Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2450/Β/2-11-2011, βάσει της οποίας για κάθε εκμισθούμενο δικαίωμα διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας δύναται να εκδοθεί μία και μόνη άδεια διανομής θερμικής ενέργειας για αποκλειστική χρήση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Δικαιούχος της άδειας διανομής ορίζεται ο μισθωτής του πεδίου.
Για την έκδοση της προαναφερόμενης άδειας απαιτείται η κατάθεση τεχνικοοικονομικής μελέτης, μετά συνημμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης εργασιών, καθώς και η κατάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Για την έναρξη των πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης του δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας και του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, απαιτείται η εξασφάλιση των πάσης φύσεως αδειών και εγκρίσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και διέπουν τη διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού, τη δραστηριότητα διανομής θερμικής ενέργειας και την άσκηση δραστηριοτήτων σε αγροτικές και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
Ο κάτοχος της άδειας διανομής υποχρεούται όπως κοινοποιήσει αντίγραφα της εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της χορηγηθείσας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.
Η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας από γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας για αποκλειστικά αγροτικούς σκοπούς, περιλαμβάνει τους όρους που οφείλει να τηρεί ο εκάστοτε αδειούχος.
Η άδεια εκδίδεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, για χρόνο ίσο με το χρόνο εκμίσθωσης του πεδίου, η οποία δύναται να παραταθεί αντιστοίχως.