Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Η διαδικασία για χρηματοδότηση σπουδών σε ΙΕΚ


Η χώρα μας έχει την ανάγκη σήμερα όσο ποτέ να επενδύσει στους νέους της. 
Στο πλαίσιο αυτής της κρίσιμης προτεραιότητας το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την «Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» με σκοπό να υποστηριχθούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι καταρτιζόμενοι στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ), αλλά και να προσανατολιστούν οι καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.
Η «επιταγή» είναι ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως στους δικαιούχους, σε δύο δόσεις. Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα δύο εξαμήνων, που καταβάλουν οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, που σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι 734 ευρώ.
Το ποσό  της επιταγής για όλους τους καταρτιζόμενους σε ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερό από 734 ευρώ ανεξάρτητα από τα δίδακτρα που αυτοί καταβάλλουν. 
Στις περιπτώσεις των καταρτιζόμενων σε ΙΕΚ που δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλλουν δίδακτρα μειωμένα σε σχέση με το ανωτέρω ποσό, το ποσό της «επιταγής» ισούται με το ύψος των μειωμένων αυτών διδάκτρων. Οι καταρτιζόμενοι που δεν καταβάλλουν δίδακτρα (όπως πχ των καταρτιζομένων σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ) δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι της επιταγής.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, Έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγράφει σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2) εξαμήνων σε όλα τα ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ της χώρας. 
Η επιταγή θα χορηγηθεί σε 14.000 καταρτιζόμενους οι oποίοι θα επιλεγούν με κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά αλλά και βάσει της ειδικότητας που έχουν επιλέξει.
Αναλυτικότερες πληροφορίες δίνονται ηλεκτρονικά, μέσα από τα www.step.gov.gr και www.voucher-iek-ggdvm.gr