Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Η νομοθεσία σχετικά με τις εγκαταστάσεις «bake-off»


Η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία απαιτεί ελάχιστη επιφάνεια 25 τμ για τις εγκαταστάσεις παρασκευής προϊόντων αρτοποιίας με τη μέθοδο του «bake - off».
Η μέθοδος «bake - off» συνίσταται στην ταχεία απόψυξη και εν συνεχεία αναθέρμανση ή ψήσιμο, εντός των σημείων πωλήσεως, προϊόντων που είναι πλήρως ή μερικώς προψημένα και κατεψυγμένα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η απαίτηση της ελληνικής νομοθεσίας για ελάχιστη επιφάνεια 25 τμ δεν λαμβάνει υπόψη της τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των προϊόντων αυτών ούτε την εγγενή ελκυστικότητά τους, που επιτρέπει την ολοκλήρωση της παρασκευής με σύντομο τελικό ψήσιμο σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις.
Επιπλέον, κρίνει ότι οι εν λόγω περιορισμοί συνιστούν παράβαση του άρθρου 34 της ΣΛΕΕ και δεν δικαιολογούνται για λόγους υγιεινής και ασφάλειας (άρθρο 36).
Γι’ αυτό ζητεί από την Ελλάδα την  αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια για τις εγκαταστάσεις παρασκευής αυτών των προϊόντων αρτοποιίας, προχωρώντας στην έκδοση αιτιολογημένης γνώμης βάσει της διαδικασίας επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Εάν η Ελλάδα, εντός δύο μηνών, δεν λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της με το δίκαιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει τη χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.