Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Ηλεκτρονική Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη Ευβοίας

Επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων 
από ενδιαφερόμενους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

 
Η Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας θα προβεί στην έκδοση απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας την ερχόμενη Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.

Η ανάρτηση θα περιλαμβάνει τον θεωρημένο δασικό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, που θα απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών και την απόφαση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία είναι ενσωματωμένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Η ανάρτηση του δασικού χάρτη Ν. Ευβοίας, κατά την έννοια του αρ. 14 του ν. 3889/10 όπως ισχύει, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) της παρ. 11 του αρ. 13 του ν. 3889/10, όπως ισχύει.

Μέσω της δημοσιότητας του δασικού χάρτη, που θα επιτευχθεί µε την ανάρτησή του, θα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση του περιεχομένου του και να αμφισβητήσει, το χαρακτήρα ή τη µορφή ή/και τη θέση εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί σε αυτόν.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη.

Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

Επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες, για πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.