Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Προσωρινή Ακινησία ΦΔΧ ΚΑΙ ΕΔΧ

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΑΕΕ, με την αρ. Φ.10035/2523/131/12-9-2016 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2896/τ. Β΄/12-9-2016, τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις θέσεως σε προσωρινή ακινησία ΦΔΧ και ΕΔΧ κατά το άρθρο 121 Ν. 4199/2013.
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση, ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν τεθεί σε ακινησία και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εξαιρούνται από αυτήν με αίτησή τους.
Σε κάθε περίπτωση, η εξαίρεση χορηγείται από τον μήνα υποβολής της αίτησης και εντεύθεν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται.
Το αίτημα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ που υπάγονται.