Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Αυξάνεται το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από κύριες συντάξεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 (Φ.Ε.Κ.80/τ.Α ́/16-7-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη  συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)», από 1/7/2015, αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων  των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ., από 4% σε 6%.
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας  σύνταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΜΠΔΣ/10362/1961/23-4-2013 εγκύκλιο της Γενικής  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.
Η ρύθμιση θα αρχίσει να εφαρμόζεται, από το μήνα Σεπτέμβριο 2015 και το ποσοστό 6% θα παρακρατηθεί από το μηνιαίο ποσό της σύνταξης Σεπτεμβρίου  2015.
Σύμφωνα με την υπ' αριθμό Α.Π.Φ.80000/ΟΙΚ.35773/1207/5.8.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα επιπλέον ποσά που θα  προκύψουν από τον υπολογισμό της διαφοράς της κράτησης της ανωτέρω εισφοράς, επί των  συντάξεων που έχουν ήδη χορηγηθεί τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015, θα παρακρατηθούν  ισόποσα από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και  Δεκεμβρίου 2015.