Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία  Δημοσίων Εσόδων :
■Η προθεσμία υποβολής  των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών  προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την  26η  Αυγούστου  2015.
■Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού  έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του  ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της  σχετικής απόφασης  παρατείνεται μέχρι την 20η  Αυγούστου 2015.