Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Έρχονται τροποποιήσεις για τις άδειες φύτευσης αμπέλου

Μια νέα έκδοση της εφαρμοστικής πράξης που αφορά τις άδειες φύτευσης αμπέλου θα παρουσιάσει στην Επιτροπή Διαχείρισης Οίνων κατά την επόμενη συνεδρίασή της στο τέλος Ιανουαρίου η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ήδη, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε γραπτό σχέδιο της νέας έκδοσης της εφαρμοστικής πράξης στην Επιτροπή Διαχείρισης Οίνων στην τελευταία συνεδρίαση της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκέμβρη.
Το σχέδιο αυτό ενσωματώνει μερικά από τα στοιχεία που έχουν διαγραφεί από την κατ 'εξουσιοδότηση πράξη. Συγκεκριμένα, καθορίζει τους κανόνες για τις επαναφυτεύσεις. Σε περίπτωση εκρίζωσης πριν από τη φύτευση εισάγει απλουστευμένους κανόνες για την έγκριση, εάν η μεταφύτευση πραγματοποιείται στον ίδιο αμπελώνα. Σε περίπτωση εκρίζωσης μετά τη φύτευση καθορίζει προθεσμίες, ταυτοποίηση του αμπελώνα που πρόκειται να εκριζωθεί, κλπ.
Στις φυτεύσεις, όταν η έγκριση που χορηγείται αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της αιτούμενης από τον παραγωγό έκτασης εάν ο αιτών αρνηθεί μια τέτοια άδεια, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ο αντίστοιχος αριθμός των εκταρίων, με τη μορφή των αδειών μπορεί να διατεθεί κατά το επόμενο έτος πάνω από το 1% ή κατά το ίδιο έτος στους αιτούντες που τους χορηγήθηκε μόνο ένα μέρος της έκτασης που ζήτησαν.
Το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε στις 15 Δεκεμβρίου την κατ΄εξουσιοδότηση πράξη σχετική με τις άδειες φύτευσης αμπέλου, την οποία διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.