Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Επανακαθορίστηκε η έννοια των βοσκοτόπων

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Ψηφίστηκε, επιτέλους, από τη Βουλή η τροπολογία για τους βοσκοτόπους. Τη σχετική τροπολογία είχε καταθέσει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Πάρις Κουκουλόπουλος. Η τροπολογία ρυθμίζει, επίσης, μια σειρά από θέματα που αφορούν τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών γαλακτοκομικών και αγροτικών προϊόντων.

Με την τροπολογία για τους βοσκοτόπους επανακαθορίζεται η έννοιά τους και προωθούνται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που τους διέπει. Ακόμα, παραπέμπονται σε μελλοντική υπουργική απόφαση τα κριτήρια επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων, η πυκνότητα βόσκησής τους ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και κάθε θέμα σχετικό με την κατανομή των βοσκοτόπων δημοσίου χαρακτήρα στους κτηνοτρόφους της χώρας.

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «οι βοσκότοποι μπορεί να εκτείνονται σε υδάτινες παραλίμνιες ή παραποτάμιες λιβαδικές εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση ή/και καλαμιώνες, κατάλληλα για τις ανάγκες τις βουβαλοτροφίας».

Σε άλλο σημείο της τροπολογίας επισημαίνεται ότι «οι δικαιούχοι τη βοσκή κτηνοτρόφοι για τις δημόσιες και εποικιστικές εκτάσεις καταβάλλουν μίσθωμα για τη χρήση της βοσκής, το ύψος του οποίου ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με τη μίσθωση, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Το ανωτέρω μίσθωμα κατατίθεται υπέρ του Δήμου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό του, με την υποχρέωση διάθεσης του αποκλειστικά για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής του βοσκοτόπου, καθώς και για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Οι αποκαταστημένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής».

Ακόμα, η τροπολογία τονίζει ότι: «Σε αποκλειστική προθεσμία 1 έτους από την ισχύ του παρόντος νόμου οφείλεται να καταρτιστούν προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης των περιοχών της χώρας στις οποίες υφίσταται καθεστώς βοσκής. Με απόφαση των Υπουργών περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Τα προσωρινά σχέδια βόσκησης αντικαθίστανται υποχρεωτικά από οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ετών».