Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ευρωπαϊκά κονδύλια για τη Δικτύωση των ΟΤΑ

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Η ευρωπαϊκή δικτύωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συνιστά βασικό όρο για την επιβίωση των ελληνικών δήμων και περιφερειών στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον για την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η συμμετοχή των ελληνικών ΟΤΑ σε ευρωπαϊκά δίκτυα προσφέρει σχετικά χαμηλού κόστους λύσεις για τον εντοπισμό, τη μεταφορά και την εφαρμογή ευρωπαϊκών καλών πρακτικών σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος, όπως:
■Στην υλοποίηση τοπικών και περιφερειακών έργων.
■Στην από κοινού βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των τοπικών και περιφερειακών φορέων που αφορούν την απασχόληση και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, την έρευνα και την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιβάλλον και την αποδοτική χρήση των πόρων.

■Στο σχεδιασμό πολιτικής.
■Στην εξασφάλιση ότι οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί μεταφέρονται στις περιφερειακές πολιτικές των κρατών-μελών της ΕΕ.
Με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής και διαχειριστικής ικανότητας των δήμων και περιφερειών της χώρας και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά προβλήματα των κατοίκων τους, το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ενεργά, τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αρχών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Θεόφιλος Λεονταρίδης, διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς ολοκληρώνεται εντός των προσεχών εβδομάδων η προετοιμασία για τα κυριότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ευρωπαϊκή δικτύωση των δήμων και των περιφερειών (Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας της περιόδου 2014-2020 INTERREG EUROPE, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III 2014-2020 και Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020).
Οι πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων αναμένονται εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους.
Εκτιμάται ότι, μέσω των σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων, περιφέρειες και δήμοι, με μικρότερη πείρα σε τομείς πολιτικής που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων τους, θα καταστούν ικανοί ώστε να συμπορεύονται με τις περιφέρειες και τους δήμους, που διαθέτουν περισσότερη πείρα σ’ αυτούς τους τομείς.
Μένει να δούμε εάν οι ΟΤΑ της περιοχής μας θα επωφεληθούν των ανωτέρω κοινοτικών προγραμμάτων, προσφέροντας άμεσα σε τομείς τοπικού ενδιαφέροντος λύσεις σχετικά χαμηλού κόστους.