Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Προς αναδιάρθρωση οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με έργο την κατάρτιση νέου σχεδίου Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού, αποφάσισε η Διοίκηση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), επιδιώκοντας τη βελτίωση της οργανωτικής δομής του Οργανισμού στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αγρότες, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.
Σχετικά ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού έχει ως στόχο την  αποτελεσματικότερη και καλύτερη λειτουργία του, την ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων, την υπαγωγή νέων αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες που σήμερα δεν προβλέπονται και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.