Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Αυξήθηκαν τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εισπράξεις από τρέχουσες μηνιαίες και καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν τον Ιανουάριο του 2014 κατά 12,35%, το Φεβρουάριο κατά 3,41% και το Μάρτιο κατά 5,8%, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2013.
Εξάλλου, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων κεφαλαίων του, προέβη σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3 του ν.3586/2007 όπως ισχύει, σε βραχυπρόθεσμη κατάθεση ποσού 50 εκατομμυρίων ευρώ, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλες τις Τράπεζες.