Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Καταγραφή στον ΟΓΑ των δικαιούχων περίθαλψης

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης βιβλιαρίων Υγείας άμεσων και έμμεσων ασφαλισμένων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) από τους κατά τόπους Ανταποκριτές του Οργανισμού, μέσω νέου συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του ΟΓΑ με τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης των βιβλιαρίων Υγείας, επιτυγχάνονται σημαντικά αποτελέσματα τόσο προς όφελος του Οργανισμού όσο και των ασφαλισμένων.

Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνονται αποτελέσματα όπως:
-Η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των άμεσα ασφαλισμένων- δικαιούχων.
-Η ηλεκτρονική καταχώρηση, για πρώτη φορά, των έμμεσα ασφαλισμένων-δικαιούχων.
-Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος και εντοπισμός βιβλιαρίων Υγείας που χορηγήθηκαν και χορηγούνται σε μη δικαιούχους ή σε ασφαλισμένους που έληξε το δικαίωμα ασφάλισής τους.
-Ο ηλεκτρονικός έλεγχος του χρόνου ισχύος των βιβλιαρίων Υγείας που θα χορηγούνται εφεξής.
-Η συγκέντρωση στοιχείων για τα μέλη οικογένειας (έμμεσα ασφαλισμένων) που χρησιμοποιούν βιβλιάρια Υγείας του ΟΓΑ και η δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων αυτών με άλλους ασφαλιστικούς φορείς, προς αποφυγή χρήσης διπλών βιβλιαρίων Υγείας από τον ίδιο κάτοχο.
-Η δημιουργία μητρώου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων-δικαιούχων παροχών Υγείας.
-Επιτυγχάνεται σημαντικό δημοσιονομικό όφελος με την ακύρωση των βιβλιαρίων Υγείας που βρίσκονται στην κατοχή μη δικαιούχων.
Η Διοίκηση του ΟΓΑ επισημαίνει, ότι «η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης των βιβλιαρίων Υγείας, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, αποτελεί τομή, ως προς τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός».