Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Εγκρίθηκαν 3,9 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα διανομής ρυζιού σε απόρους


Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 3.900.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός φορέας 110.-Κ.Α.Ε 0873- οικονομικού έτους 2014 για την “κάλυψη δαπανών υλοποίησης του προγράμματος ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (αριθ.2/112753/ΔΠΓΚ/20-12-2013 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από ΥΠ.ΟΙΚ-Γ.Λ.Κ.).”