Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Νέα δημοτικά έργα μέσω δανείων


Μπορούν να χρηματοδοτηθούν και υπερχρεωμένοι δήμοι

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), Α. Αντωνόπουλου, στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος συνεργασίας του Οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι διαθέσιμα προς δανεισμό στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρχήν, 200 εκατομμύρια ευρώ, με χαμηλά επιτόκια, ήτοι 3,32% για το κυμαινόμενο και 5,26% για το σταθερό, 25ετούς διάρκειας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέα μικρά ή μεγάλα δημοτικά έργα με ανταποδοτικό και αναπτυξιακό πρόσημο.
Τα έργα πρέπει να αφορούν μεταφορές, οδικό δίκτυο, χώρους πρασίνου, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, οδοφωτισμού, κλπ.

Τα έργα μπορούν να χρηματοδοτούνται στο 100% του προϋπολογισμού τους, εκτός των περιπτώσεων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ οπότε η χρηματοδότηση από το παραπάνω πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ δεν μπορεί να ξεπερνά το 90% του προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις αυτές το υπόλοιπο 10% θα μπορεί να καλύπτεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Εφόσον τα έργα δεν είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χρηματοδοτεί το 50% και το υπόλοιπο 50% το ΤΠΔ.
Επισημαίνεται ότι υπάρχει στο πρόγραμμα ειδική πρόνοια χρηματοδότησης των δήμων για εκπόνηση μελετών, που θα γίνεται σε συνεργασία με την ΠΕΤΑ.
Ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων προβλέπεται στα 25 έτη ενώ για την υλοποίηση των έργων τα τρία έτη.
Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης νέων δημοτικών έργων μέσω δανείων μπορούν να ενταχθούν και υπερχρεωμένοι δήμοι.