Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Αντιμετώπιση αποκλίσεων προϋπολογισμών δήμων


Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα προβλέπει ότι θα πρέπει να συντάσσονται και να υποβάλλονται ισοσκελισμένοι οι προϋπολογισμοί των δήμων και ότι οι προβλέψεις για τα έσοδα το 2013 δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 30% σε σχέση με αυτά του 2012.
Στην ίδια απόφαση, επίσης, επισημαίνεται ότι η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.
Τονίζεται ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία εξάγονται ιδίως από τις τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που συντάσσονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010.
Στην περίπτωση που το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας θα καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, υπογραμμίζει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.
Για περιπτώσεις μη είσπραξης εσόδων από δήμους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 277 του 3852/2010 όπως ισχύει ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.