Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Σε στενή εποπτεία η Τοπική Αυτοδιοίκηση


Με νέα ρύθμιση, που εισάγεται με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Τεύχος Α’, αρ. φυλ. 256,21/12/2012) για την ανάπτυξη του μηχανισμού υποστήριξης του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», μετονομάζεται η Διεύθυνση «Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών σε Διεύθυνση «Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Κύρια αποστολή της νέας δομής είναι η  αυστηρή οικονομική παρακολούθηση και εποπτεία δήμων και περιφερειών αλλά και η βασική στήριξη της λειτουργίας του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
Η ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προβλέπει ότι η συγκρότηση αλλά και η λειτουργία του Παρατηρητηρίου, νομίμως, μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και όχι υποχρεωτικά και μόνο με τη συμμετοχή τους, όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα.