Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Πρόταση για εφαρμογή προγράμματος κομποστοποίησης απορριμμάτων


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Διάφοροι δήμοι της χώρας, χρησιμοποιώντας το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων που αφορούν το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσης "LIFE-Περιβάλλον", εφαρμόζουν πρόγραμμα κομποστοποίησης απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα κομποστοποίησης απορριμμάτων αφορά την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων σε οικιακό επίπεδο με τη χρησιμοποίηση ειδικών κάδων που μετατρέπουν τα οργανικά σκουπίδια σε κομπόστ.
Οι δήμοι αυτοί, από την υλοποίηση του προαναφερθέντος επιδοτούμενου προγράμματος έχουν μια σειρά από οφέλη (μείωση παραγόμενων απορριμμάτων, δρομολογίων, κλπ).
Επισημαίνεται ότι τα επόμενα έτη θα είναι υποχρεωτική η διαλογή στην πηγή των οργανικών αποβλήτων, κυρίως των απορριμμάτων τροφών.
Παρόλα αυτά, οι δήμοι της περιοχής μας καθεύδουν. Είναι η ώρα να προχωρήσουν και αυτοί στην εφαρμογή του ως άνω προγράμματος. Επιτέλους, και η περιοχή μας βρίσκεται στην Ευρώπη…