Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα του Οργανισμού που αφορά την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, ηλικίας έως 35 ετών.
Για να έχουν το δικαίωμα πρόσληψης οι πτυχιούχοι πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος και επίσης να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Οι επιχειρήσεις για να επιχορηγηθούν έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες. Η επιχορήγηση θα διαρκέσει 24 μήνες.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού τρεις μήνες πριν καταθέσει την αίτησή της.
Στόχος του προγράμματος του ΟΑΕΔ είναι η απασχόληση 5.000 νέων ανέργων πτυχιούχων.