Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Αλλάζει ο τρόπος δοκιμών των φυτικών ποικιλιών


Υιοθετούνται διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο των φυτικών ποικιλιών, καθώς αλλάζει με το νέο κανονισμό, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2702 Β'/11 Νοεμβρίου 2011, ο τρόπος δοκιμών των φυτικών ποικιλιών αροτραίων και κηπευτικών ειδών που εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.
Στο εξής οι δοκιμές Διακριτότητας, Ομοιομορφίας και Σταθερότητας (ΔΟΣ) των ποικιλιών αροτραίων και κηπευτικών ειδών πρέπει να γίνονται (ανάλογα με τα είδη) σύμφωνα είτε με τα Τεχνικά Πρωτόκολλα (T.P. - Technical Protocols)  του Κοινοτικού Γραφείου Προστασίας Φυτικών Ποικιλιών (C.P.V.O.), είτε με τις Τεχνικές Οδηγίες (T.G. - Technical Guidelines) της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ - UPOV)
Για μερικά είδη για τα οποία δεν υπάρχουν Τεχνικά Πρωτόκολλα του CPVO ή Τεχνικές Οδηγίες της UPOV, όπως των ειδών σίτου σπέλτα, μηδικής της λυκίσκης, πόας, φαλαρίδας κλπ, τα χαρακτηριστικά για τις δοκιμές ΔΟΣ παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα V του κανονισμού με τίτλο « Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και κηπευτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ, 2003/91/ΕΚ και 2011/68/ΕΕ της Επιτροπής».