Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Λιγότερα χρήματα για τη δακοκτονία


Μειώνεται η χρηματοδότηση της δακοκτονίας, ενώ αυξάνεται η χρηματοδότηση που χορηγείται για τον τομέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος εκτελεστικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο νέος κανονισμός τροποποίησε τον σχετικό κανονισμό με τον οποίο θεσπίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους.