Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Σύσταση από το Συνήγορο του Καταναλωτή


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Σύσταση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες ζημιών απηύθυνε ο Συνήγορος του Καταναλωτή να μην υποτιμούν την αξία των αυτοκινήτων κατά τον υπολογισμό της αποζημιωτέας αξίας τους, έχοντας ως αφορμή καταγγελίες ασφαλισμένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, η πρακτική αυτή αφορά στις συμπληρωματικές καλύψεις και σχετίζεται με τον υπολογισμό της τρέχουσας, πραγματικής κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου -και άρα αποζημιωτέας- αξίας του ασφαλιζομένου οχήματος και του αναγραφομένου στον πίνακα καλύψεων ως ασφαλιστικού ποσού της αντίστοιχης κάλυψης, στη βάση του οποίου έχει υπολογιστεί και το ασφάλιστρο του αυτοκινήτου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε σύσταση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες ζημιών, που δραστηριοποιούνται στη σύναψη προαιρετικών ασφαλίσεων για υλικές ζημιές αυτοκινήτου, ώστε :
■Κατά την αρχική σύναψη και κατά την εκάστοτε ανανέωση της σύμβασης ασφάλισης αυτοκινήτου, όταν συμφωνείται η προαιρετική κάλυψη ορισμένων πρόσθετων ασφαλιστικών κινδύνων υλικών ζημιών, όπως ίδιες ζημιές (μικτή ασφάλιση), κλοπή (ολική-μερική), πυρκαγιά, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες κλπ να διασφαλίζουν την εναρμόνιση και επικαιροποίηση του ασφαλιστικού ποσού της κάλυψης με την κατά προσέγγιση πραγματική τρέχουσα αξία του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου και να προσδιορίζουν αντιστοίχως το ποσό του ασφαλίστρου.
■Να προβαίνουν στην άμεση και έντοκη επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ασφαλίστρων λόγω υπολογισμού του ποσού αυτών επί αξίας πέραν της τρέχουσας πραγματικής.
■Να ενημερώνουν σαφώς και με ευδιάκριτο τρόπο στην πρώτη σελίδα με τα εξατομικευμένα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου, ότι η σχετική ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται << ΜΕΧΡΙ >> του αναγραφόμενου ποσού, ώστε να μην δημιουργούνται οποιεσδήποτε παρερμηνείες ως προς την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης.
Ο κόσμος ας έχει τα μάτια του ανοιχτά, προκειμένου να μην πέφτει θύμα των εταιρειών εκείνων που χρησιμοποιούν τα λεγόμενα ψιλά γράμματα, αλλά και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων που επιδέχονται οποιεσδήποτε παρερμηνείες, σε βάρος των ασφαλισμένων τους.
Ας προσέξουν οι ασφαλισμένοι όλα όσα επισημαίνει προς τις ασφαλιστικές εταιρείες ο Συνήγορος του Καταναλωτή, παρεμβαίνοντας στο θέμα!