Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Πως απαλλάσσονται τα γεωργικά ακίνητα από το Ειδικό Tέλος Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων


Eνημερώνoυμε τους αγροκτηνοτρόφους σχετικά με την «Απαλλαγή ακινήτων, που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική χρήση, από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.» τα ακόλουθα :
Με το άρθρο 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 A) θεσπίστηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 53 οι σχετικές διατάξεις έχουν ως ακολούθως: «Το τέλος βαρύνει για μεν το 2011 τον κατά τη 17.9.2011 κύριο ακινήτου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα».Επίσης στην παράγραφο 5 ε,γ του άρθρου 53 προβλέπονται απαλλαγές από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που οι σχετικές διατάξεις έχουν ως ακολούθως: «ε) .........επίσης απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος: α) .............β)...............γ) τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση».
Στην παράγραφο 13 του ιδίου άρθρου 53 προβλέπεται έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που θα ρυθμίζει τον τρόπο και την διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1211/10-10-2011, για να τύχουν της απαλλαγής αυτής από το έκτακτο ειδικό τέλος τα γεωργικά, κτηνοτροφικά, βιοτεχνικά και βιομηχανικά ακίνητα, οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α. στο άρθρο 2 παράγραφος 2,η έχουν ως ακολούθως: «η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, απαιτείται η ύπαρξη τιμολογίου γεωργικής ή βιομηχανικής χρήσης αντίστοιχα, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011.
Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. την 17η Σεπτεμβρίου 2011 και στις περιπτώσεις αυτές ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται δεν περιλαμβάνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.»
Με βάση όλα τα παραπάνω, αν τα εν λόγω ακίνητα, δεν είχαν κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 κωδικό χρήσης τιμολογίου με την ΔΕΗ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα τους επιβληθεί το έκτακτο ειδικό τέλος.
Συμπερασματικά και προκειμένου να μην χάσουν για τον επόμενο χρόνο την απαλλαγή αυτή οι αγρότες και οι Α.Σ.Ο. για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν θα πρέπει σε συνεννόηση με την Δ.Ε.Η. να αλλάξουν τον κωδικό χρήσης τιμολογίου, ώστε να τεκμηριώνεται η γεωργική, ή η κτηνοτροφική ή η βιοτεχνική ή η βιομηχανική χρήση προσκομίζοντας τα ανάλογα έγγραφα που απαιτούνται πριν την 28.4.2012.