Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Η ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρινών


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση θεσπίζονται μέτρα που ρυθμίζουν την διαδικασία, τα δικαιολογητικά καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και τους ελέγχους καλής εκτέλεσης και περάτωσης του έργου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης χοιρείου κρέατος, στα πλαίσια των σχετικών κοινοτικών κανονισμών.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ και διαθέτουν για τους σκοπούς της αποθεματοποίησης κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις.