Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος για τη σήμανση αιγοπροβάτων


Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα παραπληροφόρησης των αιγοπροβατοτρόφων για τις δυνατότητες και τη διαδικασία σήμανσης του ζωικού κεφαλαίου τους με ηλεκτρονικά μέσα, εξέδωσε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο με οδηγίες.
Η εγκύκλιος στάλθηκε, μαζί με επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο, σε όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες-μονάδες (Τμήματα Κτηνιατρικής, Αγροτικά Κτηνιατρεία, Κτηνιατρικά Κέντρα) και τους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς της χώρας, καθώς αναμένεται να εγκριθεί η διάθεση των πρώτων ηλεκτρονικών ενωτίων και των ενδοστομαχικών βώλων.
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική και εφαρμόζεται στα αιγοπρόβατα που γεννήθηκαν μετά την 31.12.2009, κατά τα προβλεπόμενα στην αριθ. 134167/18.04.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 823).