Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Μειώνεται το ποσοστό της εθνικής χρηματοδότησης για έργα


Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του ποσοστού εθνικής χρηματοδότησης από το 15% στο 5% για έξι κράτη-μέλη που πλήττονται από την οικονομική κρίση, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, ψηφίστηκε σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο.
Η μείωση του ποσοστού εθνικής χρηματοδότησης για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής συνεπάγεται και αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης από το 85% στο 95% των έργων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επισημαίνεται ότι την πρόταση για μείωση του ποσοστού της εθνικής χρηματοδότησης από το 15% στο 5% στα προγράμματα που συγχρηματοδοτεί  το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, την προώθησε στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Ντάτσιαν Τσιόλος.